Leerlingenreglement

Vijf minuten vóór het begin van een les (7:40), gaat de bel, zodat je naar het lokaal kunt gaan en je schoolspullen kunt klaarleggen. Na de tweede bel (7:45) gaat de deur dicht. Ben je (nog) niet aanwezig, dan ben je te laat en meld je je bij de administratie. Aan het einde van alle overige lesuren gaat ook een bel. Deze bel geeft tevens de start van het volgende lesuur aan. De leraren worden geacht zo snel mogelijk van klas te wisselen.

De lessen van de school worden gegeven van maandag tot en met vrijdag.

Leerlingen van zowel de onderbouw als de bovenbouw mogen tijdens de schooluren het schoolterrein niet verlaten, ook al hebben zij een vrij lesuur, tenzij daarvoor toestemming is verkregen van de directie.

 

Ouders, verzorgers en anderen mogen om welke reden dan ook, niet zonder vooraf verkregen toestemming van de directie/het management een klaslokaal betreden.

 

Een andere belangrijke algemene regel die binnen onze school geldt, is dat de school (bestuur, management en leraren) geen aansprakelijkheid wil/kan dragen over ieders kostbaarheden! Wij adviseren  daarom dringend kostbaarheden waaronder sieraden, maar ook smartphones, tablets en dergelijke thuis te laten!

Als leerlingen toch een telefoon bij zich hebben, vragen wij deze aan het begin van de les in de daartoe bestemde mand te doen, zodat de les geconcentreerd en zonder afleiding te volgen is. In de pauzes mogen de leerlingen beschikken over hun telefoon.

Laatkomen

Leerlingen en leraren dienen vóór de eerste bel (7.40 uur) op school aanwezig te zijn. Bij de tweede bel begint de les (7.45 uur precies). Laatkomers storen de lessen en kunnen gestraft worden. De reden van laatkomen dient bij aankomst op school reeds telefonisch, per email of schriftelijk door de ouders te zijn opgegeven. Elke leerling meldt zich direct aan bij de administratie voor een‘ te laat briefje’.

Een leerling die zich bij de leswisseling niet in zijn lokaal bevindt, of zich niet direct naar het volgende leslokaal begeeft, wordt in het klassenboek als LA aangetekend of wordt door de leraar niet toegelaten; in dat geval komt in het klassenboek NT (niet toegelaten) te staan. Deze notaties worden door de verzuimcoördinator in het LVS verwerkt.

 

Aan- en Afwezigheid van leraren

Leraren zijn bij aanvang van het 1e lesuur, na de 1e en 2e pauze steeds 5 minuten voor aanvang van de les in het lokaal aanwezig. Afwezigheid van een leraar wordt (met eventuele verdere aanwijzingen) op het directie-publicatiebord bij de administratie bekendgemaakt, of mondeling door het management/de administratie aan de klas doorgegeven. Wanneer een leraar vijf minuten na de aanvang van de les nog niet in het lokaal is, gaat de klassenvertegenwoordiger naar de administratie voor nadere instructies. De klas blijft rustig wachten in het lokaal. Het is de leerlingen ten strengste verboden het schoolterrein zonder toestemming te verlaten!

N.B. Alleen het management heeft het recht lessen te laten vervallen.

 

Afwezigheid van leerlingen
 • Leerlingen die in de loop van de dag ziek worden, melden zich af bij de administratie en brengen direct na terugkeer op school een brief van de ouders waarin dit bevestigd wordt.
 • Absentie wegens ziekte dient tussen 7.30 en 7.45 uur telefonisch door de ouders te worden doorgegeven aan de verzuimcoördinator. Deze mededeling dient bevestigd te worden door een brief van de ouders/verzorgers, die direct na terugkeer van de leerling op school moet worden ingeleverd bij de verzuimcoördinator. Hierin moet vermeld worden: de naam en de klas van de leerling, alsmede de datum (data) en lesuren van absentie.
 • Wanneer een leerling afwezig is en er is geen bericht daaromtrent van de ouders/verzorgers binnengekomen is, zal de school vóór 08.30 uur contact opnemen met het thuisfront. Indien er geen contact plaatsvindt, wordt het verzuim van de leerling als “ongeoorloofd” aangemerkt.
 • Een leerling die één of meer lesuren of dagen van school verzuimt, levert vóór de aanvang van het 1ste lesuur op de dag waarop hij/zij de school weer bezoekt een briefje van zijn/haar ouders/verzorgers in, waarin de reden van verzuim is vermeld. Gebeurt dit niet, dan kan de leerling de toegang tot de lessen ontzegd worden, totdat de brief ingeleverd wordt.
 • Bij langdurige absentie wegens ziekte neemt de mentor zo spoedig mogelijk contact op met de ouders om af te spreken hoe het schoolwerk (aantekeningen en huiswerk etc.) bij de leerling komt. De mentor zal dan samen met de medeleerlingen hulp bieden bij het bijhouden van aantekeningen en het inhalen van huiswerk.
 • Afwezigheid om andere redenen dan ziekte, is alleen toegestaan na voorafgaand overleg met, en toestemming van de directie.
 • Afwezigheid wegens vakantie is niet geoorloofd tijdens schooltijden.
 • Verlofregeling voor kinderen inzake familieomstandigheden:
 • Het kan voorkomen dat bij de school het verzoek van ouders binnenkomt of een kind een dag of een gedeelte van een dag vrij kan krijgen i.v.m. een of andere gebeurtenis. Het is toegestaan dat een kind buiten de schoolvakanties vrij krijgt, in geval er sprake is van gewichtige omstandigheden en er tijdig contact is gezocht met de directie van de school, die toestemming moet verlenen. Verzoeken tot verlof dienen bij voorkeur ten minste 14 dagen voorafgaand aan het tijdstip van verlof en in ieder geval schriftelijk bij de directie van de school ingediend te worden. U krijgt dan een schriftelijk bericht terug (verlofbrief).
 • Tijdens de toetsweken wordt geen verlof verleend.
 • Voor repetities, overhoringen, etc. die door ongeoorloofd verzuim gemist worden, krijgt de leerling het cijfer 1 (één).
 • Herhaaldelijk of langdurig ongeoorloofd verzuim geeft aanleiding tot schorsing of zelfs afschrijving van de leerling.
 • De schoolleiding heeft te allen tijde het recht (voor zover hierboven niet al geregeld) doktersattesten en/of nadere verklaringen te eisen, alvorens een verzuim geoorloofd te verklaren.
 • Verzuim wegens ziekte bij zowel (schriftelijke) overhoringen als in de toetsweek en proefexamens moet ALTIJD gedekt worden door een doktersattest van de behandelende arts.

 

Klassenvertegenwoordiger (KV), Mentor en Klassenboek

Iedere klas krijgt aan het begin van het schooljaar een mentor toegewezen en kiest zelf een KV en een vervanger. Leerlingen met klachten, vragen, problemen, enz. wenden zich in eerste instantie tot de mentor. De mentor kan zo nodig de directie inschakelen. De school is niet verantwoordelijk voor problemen die niet tijdig via de aangegeven weg kenbaar gemaakt worden. Uitstapjes, klassenavonden e.d. staan onder toezicht van de mentor of een door de directie aan te wijzen vervanger.

Hoewel de hele klas verantwoordelijk is voor het klassenboek, zorgt de KV ervoor dat het klassenboek zorgvuldig en netjes wordt bewaard, en elke dag na school op de administratie wordt ingeleverd. Informatie over repetities en huiswerk, en opmerkingen over het gedrag van de leerling wordt volledig in het klassenboek genoteerd, voorzien van een paraaf van de leerkracht. Indien het klassenboek zoekraakt, moet elke leerling een bijdrage leveren t.b.v. een duplicaat.

 

Symbolen die in het klassenboek gebruikt worden:

A = Afwezig

B = geen boek bij zich

H = het huiswerk niet in orde

L = te laat

U  = uitgestuurd

Z  = ziek naar huis

G = wangedrag (bijv. fysiek/verbaal geweld, intimidatie)

 

 1. De wijze van registratie wordt binnenkort aangepast vanwege de introductie van het Moodle systeem.
Lokalen

De bel aan het eind van de les is een signaal voor de leraren, en niet voor de leerling; de leerlingen pakken pas in na toestemming van de leraar! Alleen na een gemaakt proefwerk mogen de leerlingen het lokaal vroegtijdig verlaten, uiteraard met toestemming van de leraar.

 

Papier

Papier voor het maken van schriftelijke werken wordt door de school verstrekt. De leraar haalt de benodigde hoeveelheid proefwerkblaadjes ruim voor aanvang van de les bij de administratie. Voor kladpapier moet de leerling zelf zorgen, tenzij de leraar anders beslist. Verder dient de leerling voor zijn eigen schoolbenodigdheden te zorgen (schriften, potlood, pen, stift, mappen, plakband, schaar, typex, lijm, rekenmachine (t/m de derde klas geen grafische,  USB-stick, passerset, Geo-driehoek, gradenboog, etc.). De administratie leent deze niet uit!

 

Fietsen, bromfietsen en auto’s

Fietsen en bromfietsen die eigendom zijn van leerlingen moeten op de daartoe aangewezen plaatsen OP SLOT worden geplaatst. Op het schoolterrein mag niet gefietst worden; bromfietsmotoren moeten tijdens schooltijden op straat worden aan/afgezet. Leerlingen mogen hun auto niet op het schoolterrein parkeren. Het zitten/hangen op fietsen en bromfietsen op de voorgalerij alsook het zitten/hangen tegen geparkeerde auto’s aan is verboden. En, voor alle duidelijkheid: de school is en kan niet aansprakelijk worden gehouden voor eventuele diefstal en/of beschadigingen toegebracht aan bromfietsen, fietsen en auto’s .

 

Gedrag en sancties
 • Iedere leerling wordt verondersteld zich te gedragen volgens de algemeen geldende fatsoensregels en de reglementaire bepalingen van de school. De school heeft een anti-pest protocol; pesten en alle andere vormen van geestelijk geweld t.o.v. elkaar wordt binnen onze school dus streng bestraft!
 • Schade aangebracht aan het gebouw en/of meubilair, eigendommen van leraren of medeleerlingen e/o diefstal van eigendommen, moet door de veroorzakende leerling(en) vergoed c.q. hersteld worden. Opzettelijk schade aanbrengen e/o diefstal plegen houdt onherroepelijk schorsing en eventueel afschrijving van de veroorzaker/dader in.
 • Als een leerling het schoolterrein tijdens schooluren verlaat zonder toestemming van de leiding, wordt die leerling onherroepelijk geschorst.
 • Afval behoort in de daartoe geplaatste vuilnistonnen/containers gedeponeerd te worden. Brood en frisdrank koop je tijdens de pauzes of tijdens vrije lesuren, Niet tijdens de lessen of bij leswisseling.
 • Eten en het drinken van frisdranken tijdens de lessen is verboden, tenzij je toestemming van de leraar hebt.
 • Bij voortdurend wangedrag of gebleken ongunstige invloed op andere leerlingen kan de directie (eventueel op voordracht van één of meer leraren) een leerling schorsen voor ten hoogste een week. Van een schorsing worden de ouders onmiddellijk in kennis gesteld.
 • Het is ten strengste VERBODEN draagbare mediaspelers, mobiele telefoons en dergelijke te gebruiken tijdens de lessen zonder toestemming van de leraar.
 • Bij een eerste waarschuwing moet het betreffende apparaat worden ingeleverd bij de administratie, en mag het na schooltijd weer worden opgehaald. Na de tweede waarschuwing wordt het apparaat voor een week van het kind afgepakt. Voor elke overtreding daarna, moet het apparaat worden opgehaald door de ouder(s). Leerlingen die tijdens de les wangedrag vertonen, kunnen een extra taak krijgen van de leraar of de klas uitgestuurd worden.
 • Een leerling die de klas uitgestuurd wordt tijdens of vóór het maken van een proefwerk krijgt voor dat werk het cijfer 1(één). De leerling moet zich dan direct aanmelden bij de administratie voor het afhalen van een briefje. Bij afloop van de les dient het briefje aan de docent ter parafering aangeboden te worden.
 • Leerlingen die uit de les zijn gestuurd en die zich daarna niet direct melden bij de administratie, krijgen een verhoogde straf. Straffen kunnen zijn: maken van strafwerk en uitvoering van extra taken voor een week.
 • De school is een rookvrije school. Indien een leerling meerdere malen aangesproken wordt in verband met roken op het schoolterrein, wordt zulks aangemerkt als wangedrag. Disciplinaire maatregelen zullen volgen.
 • Schorsing en afschrijving zijn voorbehouden aan de directie. Een geschorste leerling heeft niet het recht lessen te volgen. Indien er in die periode schriftelijk werk wordt gemaakt, krijgt de geschorste leerling daarvoor het cijfer 1 (één).
 • Indien een leerling zich na een schorsing blijft misdragen, kan de directie de leerling afschrijven. Afschrijving wordt schriftelijk aan de ouders medegedeeld, met kopie aan het Stichtingsbestuur. Tegen een beslissing tot afschrijving kan door de ouders/verzorgers beroep worden aangetekend bij het bestuur (zie protocol schorsen en verwijderen).
 • Schorsing of verwijdering: Een leerling kan voor ten hoogste (drie) 3 aaneengesloten schooldagen intern of extern worden geschorst. Het besluit tot schorsing wordt schriftelijk en wel met opgave van redenen medegedeeld. Onder interne schorsing wordt verstaan tijdelijke afzondering van klasgenoten. Externe schorsing houdt in, tijdelijke ontzegging van de toegang tot de school. Dat betekent dat de leerling geen lessen mag volgen, maar wel huiswerk meekrijgt. Voordat de leerling op school terugkeert, worden afspraken gemaakt om nieuwe problemen te voorkomen. Deze afspraken worden schriftelijk vastgelegd. Definitieve verwijdering van een leerling gebeurt uitsluitend door het bestuur na overleg met de directie. De ouders worden daarvan schriftelijk en met opgave van redenen op de hoogte gesteld. Het bestuur stelt de ouders in de gelegenheid om gehoord te worden.

 

 

 

 

Hoe gaat de school met de symbolen in het klassenboek om?

 

Per periode geldt:

3 keer B  = 1 strafweek (van 7.45 tot 15.00 uur) en bij de eerstvolgende keer wordt de leerling geschorst.

3 keer H  = 1 strafweek (van 7.45 tot 15.00 uur) en bij de eerstvolgende keer wordt de leerling geschorst.

1 keer G = De mentor neemt contact op met de ouders, kan leiden tot schorsing.

3 keer U = Schorsing

 

Leerlingen worden in eerste instantie voor een dag geschorst. De tweede schorsing zal voor twee dagen zijn en bij een derde schorsing zal afschrijving in overweging genomen worden. Voor gemiste repetities op de dag van de schorsing krijgt de leerling een 1(één).

 

Kledingvoorschriften

Het schooluniform bestaat uit een (spijker-)broek of rok, en een polo- of t-shirt met het logo van de Nos-scholengemeenschap of het Ad Fontes Lyceum, en is verplicht. Het uniform wordt op school verkocht. Op school is iedere leerling verplicht zich te houden aan de kledingvoorschriften

In dit verband menen wij er goed aan te doen om u als ouder nadrukkelijk mede te delen dat bij elke discussie over de toelaatbaarheid van de kleding van onze leerlingen de door de school gehanteerde norm bepalend is.

 

Verboden zijn:

ü  te korte rokken en/of te laag uitgesneden truitjes;

ü  truitjes zonder schouderbedekking e/o met te smalle schouderbedekking (zgn. straps);

ü  shorts;

ü  aanstootgevende teksten en /of prints;

ü  gerafelde en/ of gescheurde broeken;

ü  alle vormen van slippers

ü  petten e.d. tijdens de lessen

ü  zichtbare piercing en extreme make-up.

 

 1. NB.Bij het zitten en/of staan mag er geen lingerie zichtbaar zijn.

 

Leerlingen die zich niet houden aan de kledingvoorschriften zullen naar huis worden gestuurd. Na 3 keer overtreden van het kledingvoorschrift volgt een schorsing.