Leerlingenbegeleiding

De mentor

Iedere klas heeft een mentor, een docent die extra aandacht besteedt aan de leerlingen van zijn/haar klas. Voor allerlei leuke, maar ook vervelende zaken kunnen de leerlingen bij de mentor terecht. De mentor geldt als eerste aanspreekpunt voor leerlingen en hun ouders/verzorgers. De mentoren hebben regelmatig overleg met de zorgcoördinator, die in principe een ondersteunende rol heeft. Wanneer nodig, zal de zorgcoördinator extra zorg verlenen aan leerlingen.

Het zorgteam

Er is op onze school een zorgteam samengesteld. Dit zorgteam bestaat uit een zorgcoördinator, de mentor en de onderwijskundig manager. Het zorgteam is verantwoordelijk voor het zorgsysteem binnen de school. Wanneer bijvoorbeeld de resultaten van een leerling achterblijven of de leerling valt in sociaal opzicht op, dan wordt dit besproken in het zorgteam. In overleg met de mentor kan de ouder/verzorger uitgenodigd worden om dit te bespreken. In dit verband menen wij er echter goed aan te doen om de ouder/verzorger erop te wijzen dat de privacy van alle leerlingen bij ons hoog in het vaandel staat en dat het zorgteam geen informatie kan en zal verstrekken over andere leerlingen, zelfs niet als het gaat om welke (en wat voor) straf een kind dat niet de uwe is, bij een overtreding is opgelegd! Hieronder ziet u het zorgproces.

Verder organiseert en verzorgt de zorgdeskundige hulp(verlening) binnen de school, zoals faalangstreductie trainingen. De Studievaardigheden en Sociale Vaardigheden zijn overigens roostervakken in de onderbouw.

Voor elke leerling, waarvan bij de aanmelding duidelijk is dat er extra zorginvestering noodzakelijk is, wordt nog tijdens de aanmeldingsprocedure een zorgbespreking gehouden. Tijdens deze bespreking wordt dan het specifieke onderwijs en zorgbehoefte van de leerling doorgenomen. Vervolgens wordt er aan de hand van dit gesprek bekeken of de school in staat is hierin te voorzien. Als hieraan extra kosten zijn verbonden, wordt dit aan de ouders/verzorgers meegedeeld.
Indien de school besluit om een leerling niet toe te laten, wordt deze beslissing gemotiveerd aan de ouders/verzorgers duidelijk gemaakt.

Dyslexia

Indien bij uw kind dyslexie is geconstateerd, dan is het van belang dat de school daarvan op de hoogte wordt gesteld. Zo weten docenten dat er bij afname van toetsen, overhoringen speciale regels gelden:

  • De leerling kan meer tijd krijgen voor het maken van een werk of toetsen;
  • Spelfouten worden volgens een aangepaste normering beoordeeld;
  • Het gebruik van spellingscontrole kan worden toegestaan.

Mocht er bij uw kind een vermoeden zijn van dyslexie, zullen wij dat met u bespreken en hoe uw kind hiervoor verder kan worden onderzocht.

Bij dyslexie wordt op het Staatsexamen examentijdverlenging toegestaan. Er moet worden aangetoond dat er bij de leerling sprake is van dyslexie, welke adviezen er zijn gegeven met betrekking tot de aanpak ervan en de leerling moet kunnen aantonen dat er maatregelen vanuit
de school getroffen zijn en welke dat zijn (is dat zo?). De verlenging bij het examen zal dan daarbij aansluiten.